Företagsrekonstruktioner

Luterkort Advokatbyrå arbetar med företagsrekonstruktioner som är reglerat i lag och som i vanliga ordalag brukar benämnas att en näringsidkare gör någon form av ackord, d v s nedskrivning av sina skulder i förhållande till sina fordringsägare.

En näringsidkare som fått tillfälliga likviditetsproblem, men som i övrigt på lång sikt kan bedömas ha en sund verksamhet, kan under vissa förutsättningar beviljas företagsrekonstruktion. Beslut om detta fattas av domstol efter att bolaget ansökt därom.

Vid en företagsrekonstruktion utser tingsrätten också en rekonstruktör, vilket vanligtvis är en advokat med särskild kompetens inom obeståndsjuridik, vanligtvis en konkursförvaltare. Det förtjänar också att nämnas att statlig lönegaranti kan utgå vid företagsrekonstruktion, vilket tidigare endast varit förbehållet vid ett konkursförfarande. Lönegaranti är en ersättning från staten som utgår till bolagets personal under viss tid och med ett maximerat belopp.

Ansvariga jurister