Likvidation av företag

Luterkort Advokatbyrå arbetar sedan många år med att handlägga likvidationer.

En likvidation kan vara frivillig, d v s beslutad av bolagsstämman eller en så kallad tvångslikvidation, som beslutats av Bolagsverket. En tvångslikvidation förekommer vanligtvis då ett bolag inte har behörig styrelse, avsaknad av revisor eller liknande. Om en likvidator, vanligtvis en advokat, kan konstatera att det finns tillgångar i bolaget skall kallelse utfärdas på bolagets okända borgenärer för att utröna den totala skuldbilden. Bolaget skall därefter avvecklas under ordnade former för att undvika en konkurs. Vad gäller frivillig likvidation kan framför allt nämnas att detta kan vara ett sätt att undvika personligt betalningsansvar för kommande förpliktelser som bolaget ådrar sig. Ett beslut om frivillig likvidation föregås vanligtvis av att en så kallad kontrollbalansräkning upprättas.

Ansvariga jurister