Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar det mesta i ett bolags verksamhet. Såväl handelsbolag, kommanditbolag som aktiebolag är beroende av att verksamheten och bolagens organisation fungerar väl. Luterkort kan vara behjälplig med upprättande av alla handlingar som krävs för att bilda bolag, upprätta eller ändra i bolagsordningar, ombilda bolag eller vidta andra ändringar. Luterkort Advokatbyrå arbetar med rådgivning i frågor om bildande av bolag, aktieägaravtal, ägarstyrning, emissioner, företagsförvärv, incitamentsprogram, joint ventures, generationsskiften, tvångsinlösen och skydd för minoritetsaktieägare.

Ansvariga jurister